Utbytte eller lønn?

Regnskap

Vi får ofte spørsmål om hva som lønner seg av utbytte eller lønn. Her prøver vi å forklare hva man bør tenke på.

Et selskap som har et skattemessig overskudd før skatt og ønsker å ta overskuddet ut av selskapet, kan gjøre det på to måter, enten ved å ta ut utbytte eller ved å betale ut som lønn.

For å vurdere hva som er mest lønnsomt, må man se nærmere på de skattemessige premissene for de to alternativene. Dersom man vedtar et utbytte, vil ikke det skattbare overskuddet i selskapet påvirkes. Da må man hensynta selskapsskatt i utregningen. Utbetaler man som lønn må det tas hensyn til at det påløper feriepenger og arbeidsgiveravgift, men selskapet vil få skattefradrag for den samlede lønnskostnaden. I utregningen må også effekten av skatt privatpersoner må betale som følger av utbytte eller lønn tas hensyn til.

Tre viktige tallstørrelser man må vurdere for å få et helhetlig bilde på situasjonen er:

  • 6G (6 ganger grunnbeløpet i Folketrygden)
  • 750 000 kroner
  • 7,1G (7,1 ganger grunnbeløpet i Folketrygden)

Hvorfor 6G?

For å sikre seg maksimal utbetaling av syke- og foreldrepenger, må man ha en inntekt tilsvarende 6G (tilsvarer 711 720 kroner). Et godt råd, er å forsøke å nå denne grensen uansett.

Den «magiske» grensen
Rent skattemessig er det 750 000 kroner som er den magiske grensen hvor det lønner seg å ta ut utbytte fremfor for lønn i 2023. Det vil si at inntil denne grensen er nådd, vil det være gunstig å heller ta ut lønn. Dette skyldes at man blir beskattet som person i henhold til trinnskattmodellen, samt den midlertidige ekstra arbeidsgiveravgiften på lønnsinntekter over 750 000 kr.

Hvorfor 7,1G?

7,1G er maksimal sparing til pensjon i folketrygden, dette tilsvarer 842 202 kroner. Beløpet er en god del høyere enn grensen for når det rent skattemessig lønner seg å ta ut utbytte fremfor lønn.

Det er likevel god grunn til å vurdere om full pensjonsopptjening veier opp for skatteulempen som oppstår i intervallet mellom 750 000 og 842 202 kroner.

Så hva bør du gjøre?

I kroner og ører er det skattemessig lønnsomt å ta ut utbytte fremfor lønn, dersom man har mulighet for å ta ut mer enn 750 000 kr fra selskapet i 2023. Det kan dog være smart å vurdere å ta ut 7,1 G i lønn, slik at man får oppstart maksimal pensjon i folketrygden.

Under ligger det link til en kalkulator man kan bruke for å beregne skatteeffekten selv. Det er tre parameter som ligger til grunn:

  1. Legg inn forventet årsresultat
  2. Velg arbeidsgiversone
  3. Angi beløp man ønsker å ta ut i lønn

Last ned kalkulator her!

*Vi har ikke tatt hensyn til skjermingsfradrag i denne teksten eller i kalkulatoren da dette er en individuell beregning som tar utgangspunkt i aksjenes inngangsverdi.

Utbytte eller lønn?

Ved spørsmål er det bare å ta kontakt med oss i Compute for en prat!